section title decoration

Thời gian và địa điểm

Vinh

 • 11h ngày 5 tháng 11 năm 2022
 • Summer Vinh Convention Center, 343 Lê Duẩn, Trường Thi, Vinh, VN
 • Điện thoại: +84 94 452 25 88
 • Vị trí
event decoration
event decoration

Ho Chi Minh

 • 5 giờ chiều ngày 19 tháng 11 năm 2022
 • Binh An Village, 1163 Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, VN
 • Điện thoại: +84 93 800 27 89
 • Vị trí
event decoration
event decoration

Ha Lan

 • 5 giờ chiều nngày 29 tháng 04 năm 2023
 • De Kemenade, Oude Dronterweg 3, 8251 PL Dronten, Netherlands
 • Điện thoại: +31321336633
 • Vị trí
event decoration
event decoration
registration decoration
registration decoration
section title decoration

Bạn sẽ tham dự?